لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 نفت مسجد سلیمان 1 استقلال تهران 1 1399/11/10 15:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 نفت مسجد سلیمان 1 استقلال تهران 1 1398/06/24 19:45
week 18 استقلال تهران 2 نفت مسجد سلیمان 1 1398/11/12 17:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نفت مسجد سلیمان 1 استقلال تهران 2 1397/10/14 18:15 شهید بهنام محمدی
week 21 استقلال تهران 1 نفت مسجد سلیمان 0 1397/12/17 18:30
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 نفت مسجد سلیمان 0 استقلال تهران 2 1393/06/13 18:50
week 22 استقلال تهران 1 نفت مسجد سلیمان 0 1393/12/15 17:30