لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مس رفسنجان 0 تراکتور تبریز 1 1399/09/12 16:10
week 19 تراکتور تبریز 0 مس رفسنجان 0 1400/01/14 17:00