لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 گل گهر سیرجان 1 پيکان تهران 2 1399/09/17 15:00
week 20 پيکان تهران 0 گل گهر سیرجان 2 1400/01/23 17:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 گل گهر سیرجان 0 پيکان تهران 0 1398/08/10 15:15
week 24 پيکان تهران 2 گل گهر سیرجان 0 1399/04/21 21:00
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پيکان تهران 1 گل گهر سیرجان 0 1394/07/13
week 28 گل گهر سیرجان 1 پيکان تهران 0 1394/12/01