لیگ 98992
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week شاهين بوشهر 2 سايپـا تهران 0 1398/07/24 18:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 سايپـا تهران 0 شاهين بوشهر 0 1398/09/03 16:15
week 26 شاهين بوشهر 1 سايپـا تهران 1 1399/05/02 21:00
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 سايپـا تهران 3 شاهين بوشهر 0 1390/09/18
week 33 شاهين بوشهر 2 سايپـا تهران 2 1391/02/17
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 سايپـا تهران 2 شاهين بوشهر 1 1389/06/19
week 25 شاهين بوشهر 1 سايپـا تهران 0 1389/12/13
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سايپـا تهران 1 شاهين بوشهر 0 1388/05/23
week 19 شاهين بوشهر 2 سايپـا تهران 0 1388/09/20