لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 پدیده مشهد 2 شاهين بوشهر 1 1398/06/07 18:30
week 17 شاهين بوشهر 0 پدیده مشهد 0 1398/10/27 14:00