لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سپاهان اصفهان 3 فولاد خوزستان 1
week 20 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 3 1402/12/23 19:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سپاهان اصفهان 0 فولاد خوزستان 1 1401/06/09 19:00
week 19 فولاد خوزستان 0 سپاهان اصفهان 1 1401/11/18
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 1 1400/10/18 17:00
week 29 فولاد خوزستان 3 سپاهان اصفهان 0 1401/03/08 20:00
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week فولاد خوزستان 5 سپاهان اصفهان 4 1400/04/24 21:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1399/10/21 15:00
week 24 فولاد خوزستان 0 سپاهان اصفهان 0 1400/04/06 20:45
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فولاد خوزستان 0 سپاهان اصفهان 0 1398/06/23 19:45
week 18 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 1 1398/11/11 17:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سپاهان اصفهان 3 فولاد خوزستان 1 1397/06/30 19:30 نقش جهان
week 22 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1397/12/24 15:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فولاد خوزستان 2 سپاهان اصفهان 0 1396/06/23 20:00 غدیر
week 21 سپاهان اصفهان 0 فولاد خوزستان 1 1396/11/06 15:15 نقش جهان
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1395/09/04 14:30 ذوب آهن فولادشهر
week 26 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1396/01/18 19:00 غدیر
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1394/05/29 19:15 ذوب آهن فولادشهر
week 19 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 0 1394/11/18 15:00 غدیر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1393/06/02 19:00
week 20 فولاد خوزستان 0 سپاهان اصفهان 1 1393/11/24 17:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 0 1392/05/03 22:00
week 16 فولاد خوزستان 0 سپاهان اصفهان 0 1392/09/08 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 3 1391/05/04
week 19 سپاهان اصفهان 0 فولاد خوزستان 1 1391/10/10
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 0 1390/09/02
week 31 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 2 1391/02/03
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1389/05/15
week 20 سپاهان اصفهان 3 فولاد خوزستان 2 1389/10/02
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 فولاد خوزستان 0 سپاهان اصفهان 0 1388/06/16
week 22 سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1388/10/20
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 0 1387/07/04
week 25 فولاد خوزستان 2 سپاهان اصفهان 2 1387/11/16
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 1 1385/10/10
week 29 فولاد خوزستان 0 سپاهان اصفهان 0 1386/03/04
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 0 1384/06/25
week 18 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 0 1384/10/21
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فولاد خوزستان 0 سپاهان اصفهان 0
week 25 سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 3 1381/0901
week 18 سپاهان اصفهان 2 فولاد خوزستان 3 1382/01/17