لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شهداي بابلسر 1 بعثت کرمانشاه 0 1400/09/18 14:00
week 18 بعثت کرمانشاه 3 شهداي بابلسر 2 1401/01/16 20:20