لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 مهاجر نوین مشهد 0 شهرداري نوشهر 1 1400/02/29 19:00
week 14 شهرداري نوشهر 1 مهاجر نوین مشهد 0 1400/04/28 19:00