لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 سايپـا تهران 1 شهرداري همدان 0 1401/10/04
week 33 شهرداري همدان 0 سايپـا تهران 1 1402/02/27
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 شهرداري همدان 1 سايپـا تهران 1 1400/11/13 14:00
week 34 سايپـا تهران 2 شهرداري همدان 1 1401/03/17 18:30