لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 خوشه طلايي ساوه 2 شهرداري آستارا 0 1401/08/09
week 28 شهرداري آستارا 0 خوشه طلايي ساوه 0 1402/01/16
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 شهرداري آستارا 1 خوشه طلايي ساوه 0 1400/08/01 15:00
week 19 خوشه طلايي ساوه 0 شهرداري آستارا 1 1400/12/07 14:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 شهرداري آستارا 2 خوشه طلايي ساوه 0 1399/10/08 14:00
week 24 خوشه طلايي ساوه 2 شهرداري آستارا 1 1400/02/24 18:15