لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 آرمان گهر سیرجان 1 شهرداري آستارا 0 1401/07/27
week 26 شهرداري آستارا 2 آرمان گهر سیرجان 0 1401/12/26
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 شهرداري آستارا 0 آرمان گهر سیرجان 0 1400/09/23 14:00
week 27 آرمان گهر سیرجان 3 شهرداري آستارا 1 1401/02/08 20:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 شهرداري آستارا 0 آرمان گهر سیرجان 0 1399/10/22 14:00
week 26 آرمان گهر سیرجان 2 شهرداري آستارا 0 1400/03/05 19:00