لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 گل ریحان البرز 0 ایمان سبز شیراز 0 1400/09/22 14:00
week 18 ایمان سبز شیراز 3 گل ریحان البرز 0 1401/01/15