لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 نود اروميه 0 عقاب تهران 0 1400/09/23 14:00
week 18 عقاب تهران 1 نود اروميه 1 1401/01/15 20:00