لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ون پارس نقش جهان 2 اترک بجنورد 0 1400/09/22 14:00
week 18 اترک بجنورد 1 ون پارس نقش جهان 2 1401/01/15 19:40