لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ایرانجوان بوشهر 1 شهداي بابلسر 2 1400/10/08 14:00
week 21 شهداي بابلسر 2 ایرانجوان بوشهر 3 1401/02/05 20:15