لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 عقاب تهران 0 اترک بجنورد 1 1400/11/17 14:00
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 اترک بجنورد 0 عقاب تهران 0 1399/10/14 14:00
week 16 عقاب تهران 2 اترک بجنورد 0 1400/02/04 20:15