لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ون پارس نقش جهان 1 نود اروميه 1 1400/10/29 14:00
week 23 نود اروميه 0 ون پارس نقش جهان 0 1401/02/27 20:00