لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 مس نوين کرمان 0 عقاب تهران 0 1400/10/29 14:00
week 23 عقاب تهران 0 مس نوين کرمان 0 1401/02/27 19:30