لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ایمان سبز شیراز 0 شهرداري نوشهر 2 1400/10/23 14:00
week 22 شهرداري نوشهر 0 ایمان سبز شیراز 0 1401/02/21 19:15