لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ایمان سبز شیراز 1 عقاب تهران 0 1400/10/06 14:00
week 20 عقاب تهران 0 ایمان سبز شیراز 2 1401/01/30 20:15