لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 اسپاد الوند تهران 2 شهيد قندي يزد 1 1400/10/05 14:00
week 20 شهيد قندي يزد 2 اسپاد الوند تهران 1 1401/01/30 20:00