لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 نود اروميه 1 شهرداري نوشهر 0 1400/10/05 14:00
week 20 شهرداري نوشهر 2 نود اروميه 0 1401/01/30 20:15