لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 شهيد قندي يزد 1 ون پارس نقش جهان 1 1400/09/29 14:00
week 19 ون پارس نقش جهان 2 شهيد قندي يزد 1 1401/01/22 20:10