لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 شهرداری ماهشهر 2 چوکاي تالش 1 1400/09/23 14:00
week 19 چوکاي تالش 3 شهرداری ماهشهر 1 1401/01/22 20:15