لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 مس نوين کرمان 1 اترک بجنورد 0 1400/09/06 15:00
week 16 اترک بجنورد 1 مس نوين کرمان 0 1400/12/20 14:30