لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ایمان سبز شیراز 1 نود اروميه 0 1400/08/29 14:00
week 15 نود اروميه 1 ایمان سبز شیراز 0 1400/12/17 14:30