لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 دماوند آمل 0 پاراگ تهران 1 1400/03/04 17:45
week 15 پاراگ تهران 2 دماوند آمل 2 1400/05/03 19:00