لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ون پارس نقش جهان 2 اسپاد الوند تهران 0 1400/10/11 14:00
week 21 اسپاد الوند تهران 1 ون پارس نقش جهان 0 1401/02/15 17:00