لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فولاد نوین اهواز 2 اسپاد الوند تهران 0 1400/09/17 14:15
week 17 اسپاد الوند تهران 2 فولاد نوین اهواز 1 1400/12/26 14:30
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 اسپاد الوند تهران 2 فولاد نوین اهواز 1 1399/09/20 14:00
week 14 فولاد نوین اهواز 2 اسپاد الوند تهران 1 1400/01/22 16:30