لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 عقاب تهران 1 خلیج فارس ماهشهر 0 1400/09/17 14:00
week 17 خلیج فارس ماهشهر 1 عقاب تهران 0 1400/12/26 15:00