لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ون پارس نقش جهان 2 فولاد سپاهان نوين اصفهان 1 1400/02/08 20:30
week 11 فولاد سپاهان نوين اصفهان 3 ون پارس نقش جهان 1 1400/04/12 19:30