لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 خلیج فارس ماهشهر 2 یزد لوله 1 1400/02/01 20:30
week 10 یزد لوله 3 خلیج فارس ماهشهر 0 1400/04/07 20:30