لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 دماوند آمل 3 شهداي رزکان کرج 1 1400/02/18 20:45
week 12 شهداي رزکان کرج 3 دماوند آمل 0 1400/04/17 19:00