لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 ستارگان مردان پاشا البرز 2 شاهین تهران 1 1399/12/23 14:30