لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 شمس آذر قزوین 1 هوادار تهران 2 1402/05/25 19:30
week 17 هوادار تهران 2 شمس آذر قزوین 1 1402/12/03 15:00