لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 شمس آذر قزوین 1 گل گهر سیرجان 1 1402/09/04 15:00
week 26 گل گهر سیرجان 0 شمس آذر قزوین 0 1403/02/16 17:00