لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 چوکاي تالش 2 نیروی زمینی تهران 0 1400/11/04 14:00
week 24 نیروی زمینی تهران 0 چوکاي تالش 1 1401/02/26 20:00