لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال خوزستان 1 نفت مسجد سلیمان 2 1397/08/11 15:30
week 26 نفت مسجد سلیمان 0 استقلال خوزستان 0 1398/01/29 19:15
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال خوزستان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1393/07/29 17:00
week 27 نفت مسجد سلیمان 0 استقلال خوزستان 0 1394/02/04 18:00