لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 سايپـا تهران 1 تراکتور تبریز 2 1399/11/26 15:00
week 30 تراکتور تبریز 5 سايپـا تهران 1 1400/05/08 21:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سايپـا تهران 0 تراکتور تبریز 1 1398/07/03 16:15
week 20 تراکتور تبریز 3 سايپـا تهران 1 1398/11/25 15:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 تراکتور تبریز 1 سايپـا تهران 0 1397/05/26 19:45 یادگار امام
week 19 سايپـا تهران 0 تراکتور تبریز 0 1397/12/05 16:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سايپـا تهران 0 تراکتور تبریز 2 1396/05/31 20:15 پاس قوامین
week 20 تراکتور تبریز 1 سايپـا تهران 2 1396/10/28 14:30 یادگار امام
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 سايپـا تهران 0 تراکتور تبریز 0 1395/07/24 17:00 پاس قوامین
week 23 تراکتور تبریز 0 سايپـا تهران 0 1395/12/13 15:15 یادگار امام
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 تراکتور تبریز 2 سايپـا تهران 0 1394/07/28 16:00 یادگار امام
week 24 سايپـا تهران 0 تراکتور تبریز 1 1395/01/12 17:30 پاس قوامین
لیگ 93941
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week سايپـا تهران 3 تراکتور تبریز 5 1393/08/04 14:30
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 سايپـا تهران 0 تراکتور تبریز 1 1393/07/11 16:00
week 26 تراکتور تبریز 2 سايپـا تهران 1 1394/01/27 17:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 تراکتور تبریز 1 سايپـا تهران 0 1392/06/08 19:30
week 22 سايپـا تهران 3 تراکتور تبریز 3 1392/10/21 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 تراکتور تبریز 0 سايپـا تهران 0 1391/04/30
week 18 سايپـا تهران 2 تراکتور تبریز 2 1391/10/06
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 تراکتور تبریز 2 سايپـا تهران 2 1390/07/29
week 28 سايپـا تهران 0 تراکتور تبریز 1 1390/12/27
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 سايپـا تهران 1 تراکتور تبریز 1 1389/09/08
week 33 تراکتور تبریز 2 سايپـا تهران 2 1390/02/25
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 تراکتور تبریز 1 سايپـا تهران 2 1388/07/14
week 27 سايپـا تهران 1 تراکتور تبریز 0 1388/11/30