لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ذوب آهن اصفهان 1 تراکتور تبریز 0 1402/08/05 18:00
week 23 تراکتور تبریز 1 ذوب آهن اصفهان 4 1403/01/24 18:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 تراکتور تبریز 1 ذوب آهن اصفهان 1 1401/05/28 18:30
week 17 ذوب آهن اصفهان 1 تراکتور تبریز 3 1401/11/07 14:00
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 تراکتور تبریز 0 ذوب آهن اصفهان 1 1400/10/08 15:00
week 27 ذوب آهن اصفهان 0 تراکتور تبریز 0 1401/02/24 20:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ذوب آهن اصفهان 1 تراکتور تبریز 2 1399/10/16 15:00
week 25 تراکتور تبریز 1 ذوب آهن اصفهان 0 1400/04/09 19:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ذوب آهن اصفهان 0 تراکتور تبریز 0 1398/06/24 19:45
week 18 تراکتور تبریز 2 ذوب آهن اصفهان 1 1398/11/11 15:15
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 تراکتور تبریز 4 ذوب آهن اصفهان 1 1397/08/18 15:30
week 27 ذوب آهن اصفهان 2 تراکتور تبریز 0 1398/02/06 19:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 تراکتور تبریز 0 ذوب آهن اصفهان 0 1396/08/09 15:30 یادگار امام
week 26 ذوب آهن اصفهان 3 تراکتور تبریز 0 1397/01/10 17:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 95962
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week ذوب آهن اصفهان 2 تراکتور تبریز 3 1395/10/11 14:30
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 ذوب آهن اصفهان 1 تراکتور تبریز 2 1395/06/25 18:30 ذوب آهن فولادشهر
week 21 تراکتور تبریز 4 ذوب آهن اصفهان 1 1395/11/23 15:00 یادگار امام
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 تراکتور تبریز 4 ذوب آهن اصفهان 4 1394/08/05 15:30 یادگار امام
week 25 ذوب آهن اصفهان 1 تراکتور تبریز 2 1395/01/22 16:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ذوب آهن اصفهان 0 تراکتور تبریز 0 1393/05/17 19:25
week 17 تراکتور تبریز 2 ذوب آهن اصفهان 1 1393/09/20 15:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ذوب آهن اصفهان 2 تراکتور تبریز 4 1392/05/15 22:00
week 18 تراکتور تبریز 2 ذوب آهن اصفهان 2 1392/09/22 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 ذوب آهن اصفهان 3 تراکتور تبریز 1 1391/06/03
week 23 تراکتور تبریز 1 ذوب آهن اصفهان 1 1391/11/05
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ذوب آهن اصفهان 0 تراکتور تبریز 1 1390/05/16
week 19 تراکتور تبریز 2 ذوب آهن اصفهان 1 1390/10/20
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 تراکتور تبریز 1 ذوب آهن اصفهان 2 1389/06/19
week 25 ذوب آهن اصفهان 0 تراکتور تبریز 0 1389/12/15
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 تراکتور تبریز 0 ذوب آهن اصفهان 0 1388/05/24
week 19 ذوب آهن اصفهان 1 تراکتور تبریز 0 1388/09/20