لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سايپـا تهران 0 ملوان بندر انزلي 0 1400/10/11 14:00
week 29 ملوان بندر انزلي 2 سايپـا تهران 0 1401/02/20 19:30
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سايپـا تهران 2 ملوان بندر انزلي 1 1394/08/29 15:15 پاس قوامین
week 27 ملوان بندر انزلي 3 سايپـا تهران 2 1395/02/03 17:30 تختی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ملوان بندر انزلي 0 سايپـا تهران 2 1393/06/21 17:00
week 23 سايپـا تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1394/01/14 17:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ملوان بندر انزلي 0 سايپـا تهران 3 1392/06/14 19:00
week 23 سايپـا تهران 1 ملوان بندر انزلي 2 1392/10/26 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 ملوان بندر انزلي 1 سايپـا تهران 0 1391/07/29
week 29 سايپـا تهران 2 ملوان بندر انزلي 2 1391/12/18
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 ملوان بندر انزلي 1 سايپـا تهران 1 1390/09/11
week 32 سايپـا تهران 1 ملوان بندر انزلي 1 1391/02/08
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ملوان بندر انزلي 2 سايپـا تهران 3 1389/05/27
week 22 سايپـا تهران 1 ملوان بندر انزلي 1 1389/11/24
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 سايپـا تهران 3 ملوان بندر انزلي 1 1388/07/03
week 25 ملوان بندر انزلي 1 سايپـا تهران 0 1388/11/08
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ملوان بندر انزلي 2 سايپـا تهران 2 1387/07/07
week 25 سايپـا تهران 2 ملوان بندر انزلي 1 1387/11/16
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ملوان بندر انزلي 1 سايپـا تهران 2 1386/07/06
week 24 سايپـا تهران 2 ملوان بندر انزلي 1 1386/12/15
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 ملوان بندر انزلي 0 سايپـا تهران 0 1385/07/06
week 19 سايپـا تهران 1 ملوان بندر انزلي 1 1385/11/27
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ملوان بندر انزلي 1 سايپـا تهران 4 1384/08/12
week 25 سايپـا تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1384/12/21
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 سايپـا تهران 0 ملوان بندر انزلي 0
week 25 ملوان بندر انزلي 5 سايپـا تهران 0
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ملوان بندر انزلي 0 سايپـا تهران 1 1381/10/13
week 23 سايپـا تهران 3 ملوان بندر انزلي 2 1382/02/31