لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سپاهان اصفهان 2 ملوان بندر انزلي 3 1402/08/11 17:30
week 24 ملوان بندر انزلي 1 سپاهان اصفهان 2 1403/02/01 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 ملوان بندر انزلي 0 سپاهان اصفهان 0 1401/09/28 15:00
week 27 سپاهان اصفهان 1 ملوان بندر انزلي 1 1402/02/04
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ملوان بندر انزلي 0 سپاهان اصفهان 0 1394/07/28 15:30 تختی
week 24 سپاهان اصفهان 2 ملوان بندر انزلي 2 1395/01/12 17:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سپاهان اصفهان 1 ملوان بندر انزلي 1 1393/06/13 18:50
week 22 ملوان بندر انزلي 1 سپاهان اصفهان 0 1393/12/15 15:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سپاهان اصفهان 1 ملوان بندر انزلي 2 1392/08/02 15:30
week 29 ملوان بندر انزلي 2 سپاهان اصفهان 3 1393/01/17 17:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ملوان بندر انزلي 0 سپاهان اصفهان 2 1391/07/06
week 27 سپاهان اصفهان 3 ملوان بندر انزلي 1 1391/12/03
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سپاهان اصفهان 3 ملوان بندر انزلي 2 1390/08/08
week 29 ملوان بندر انزلي 3 سپاهان اصفهان 4 1391/01/19
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سپاهان اصفهان 0 ملوان بندر انزلي 0 1389/05/10
week 19 ملوان بندر انزلي 0 سپاهان اصفهان 0 1389/09/28
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ملوان بندر انزلي 0 سپاهان اصفهان 0 1388/06/29
week 24 سپاهان اصفهان 2 ملوان بندر انزلي 0 1388/11/02
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 سپاهان اصفهان 0 ملوان بندر انزلي 0 1387/06/22
week 23 ملوان بندر انزلي 1 سپاهان اصفهان 1 1387/11/03
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 سپاهان اصفهان 3 ملوان بندر انزلي 2 1386/07/26
week 27 ملوان بندر انزلي 1 سپاهان اصفهان 2 1387/01/25
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سپاهان اصفهان 2 ملوان بندر انزلي 0 1385/06/18
week 16 ملوان بندر انزلي 0 سپاهان اصفهان 2 1385/11/06
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ملوان بندر انزلي 1 سپاهان اصفهان 0 1384/07/29
week 23 سپاهان اصفهان 0 ملوان بندر انزلي 0 1384/11/27
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سپاهان اصفهان 1 ملوان بندر انزلي 1
week 28 ملوان بندر انزلي 0 سپاهان اصفهان 1
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سپاهان اصفهان 2 ملوان بندر انزلي 0 1381/08/17
week 17 ملوان بندر انزلي 2 سپاهان اصفهان 1 1381/12/26