لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال تهران 2 گسترش فولاد 0 1396/09/04 17:30 آزادی
week 28 گسترش فولاد 1 استقلال تهران 1 1397/01/22 17:00 بنیان دیزل
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال تهران 2 گسترش فولاد 2 1395/09/05 16:20 آزادی
week 26 گسترش فولاد 1 استقلال تهران 1 1396/01/17 17:30 بنیان دیزل
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 گسترش فولاد 0 استقلال تهران 2 1394/06/24 17:00 گسترش
week 21 استقلال تهران 2 گسترش فولاد 1 1394/11/30 15:30 آزادی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 استقلال تهران 3 گسترش فولاد 0 1393/06/07 19:00
week 21 گسترش فولاد 0 استقلال تهران 0 1393/12/01 15:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 گسترش فولاد 1 استقلال تهران 2 1392/05/03 21:15
week 16 استقلال تهران 0 گسترش فولاد 0 1392/09/08 17:30