لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 گل گهر سیرجان 3 هوادار تهران 3 1402/08/06 17:30
week 23 هوادار تهران 1 گل گهر سیرجان 0 1403/01/24 18:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 گل گهر سیرجان 2 هوادار تهران 1 1401/09/28 16:30
week 27 هوادار تهران 1 گل گهر سیرجان 1 1402/02/03
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 گل گهر سیرجان 1 هوادار تهران 0 1400/10/18 15:00
week 29 هوادار تهران 0 گل گهر سیرجان 2 1401/03/08 20:00