لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 شمس آذر قزوین 1 ذوب آهن اصفهان 2 1402/07/13 17:15
week 22 ذوب آهن اصفهان 0 شمس آذر قزوین 2 1403/01/18 18:00