لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 شمس آذر قزوین 1 سپاهان اصفهان 0 1402/10/11 15:00
week 30 سپاهان اصفهان 4 شمس آذر قزوین 1 1403/03/12 19:00