لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 هوادار تهران 2 استقلال خوزستان 0 1402/10/10 15:00
week 30 استقلال خوزستان 3 هوادار تهران 1 1403/03/12 19:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 هوادار تهران 1 استقلال خوزستان 0 1399/11/06 14:00
week 28 استقلال خوزستان 1 هوادار تهران 1 1400/03/18 19:45