لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 شمس آذر قزوین 0 صنعت نفت آبادان 0 1402/09/28 15:00
week 28 صنعت نفت آبادان 2 شمس آذر قزوین 2 1403/03/04 19:45