لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 گل گهر سیرجان 0 تراکتور تبریز 1 1402/09/16 15:00
week 27 تراکتور تبریز 2 گل گهر سیرجان 0 1403/02/22 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 گل گهر سیرجان 2 تراکتور تبریز 1 1401/05/22 20:30
week 16 تراکتور تبریز 2 گل گهر سیرجان 2 1401/11/01 15:00
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 گل گهر سیرجان 4 تراکتور تبریز 1 1400/07/28 16:00
week 16 تراکتور تبریز 0 گل گهر سیرجان 0 1400/11/03 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 گل گهر سیرجان 1 تراکتور تبریز 2 1399/11/04 15:00
week 27 تراکتور تبریز 1 گل گهر سیرجان 0 1400/04/19 20:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 تراکتور تبریز 1 گل گهر سیرجان 0 1398/06/29 17:30
week 19 گل گهر سیرجان 1 تراکتور تبریز 1 1398/11/18 16:50