لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 هوادار تهران 0 ملوان بندر انزلي 1 1402/09/03 15:00
week 26 ملوان بندر انزلي 1 هوادار تهران 1 1403/02/17 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 هوادار تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1401/07/22 16:00
week 24 ملوان بندر انزلي 1 هوادار تهران 2 1402/01/10
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ملوان بندر انزلي 1 هوادار تهران 1 1399/10/29 14:00
week 27 هوادار تهران 2 ملوان بندر انزلي 0 1400/03/11 18:40